javascript笔记 - 问题总结

问:

给定一个四位数,分别输出千位数,百位数,十位数,个位数(例如 4852-->4,8,5,2;)

答:

var a=4852;
//求千位数
console.log(parseInt(a/1000)); //4

a=a%1000;  //取4852/1000的余数=852

//求百位数
console.log(parseInt(a/100)); //8

//求十位数
a=a%100;     //取852/100的余数=52
console.log(parseInt(a/10));  //5

//求个位数
a=a%10;      //取52/10的余数=2
console.log(parseInt(a/1));   //2

问:

给定三个数,求三个数中间那个最大的数;(三目运算符)

答:

var a=10;
var b=15;
var c=20;
var maxNum = a>b?a:b;
maxNum = maxNum>c?b:c;
console.log(maxNum)

问:

判断输入的年份是否是闰年(prompt输入年份);
(1) 闰年:年份能被4整除,并且不能被100整除的是闰年;
(2) 闰年:年份能被400整除的是闰年;

答:

var year=prompt("请输入年份");
var s=year%4==0 && year%100!=0 || year%400==0;
console.log(s);

问:

输出100-200间的5和6的倍数

答:

for(var i=100;i<=200;i++){
    if(i%5==0&&i%6==0){
        console.log(i)
    }
}

问:

猜数游戏:在程序中给定一个数字 10; 提示用户输入数字进行猜数,  
如果小了提示: "猜小了";
如果 大了提示: "猜大了";
否则提示: "恭喜猜对了"

答:

do{
    var input = prompt("请输入一个数字:10是正确数!")
    input = parseInt(input);
    if(input<10){
        alert("猜小了");
    }else if(input>10){
        alert("猜大了");
    }else{
        alert("恭喜您猜对了!")
    }
}while(input!=10)

问:

输出3位数的所有水仙花数; // 例如 153= 1*1*1+5*5*5+3*3*3;(水仙花数)

答:

var ge,shi,bai;
for(var i=100;i<1000;i++){
    bai=parseInt(i/100); //取百位数    
    shi=parseInt(i%100/10);//取十位数(也可以这样:(i/10)%10 )
    ge=parseInt(i%10);//取个位数
    if(bai*bai*bai+shi*shi*shi+ge*ge*ge==i){
        console.log(i);
    }
}


原文链接:HelloWeb前端网 » javascript笔记 - 问题总结 » 感谢您的浏览,希望能有所帮助。

欢迎您加入“Helloweb” 学习交流群:HelloWeb-学习交流群 196291215 共同交流并结识同行,在这里说出您的收获与感想或有什么不同的观点,我们期待您的留言,分享,让我们一起进步!

喜欢 ()or分享